Book 1:1 samtale
Se adresse

Vedtægter

Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR KIF MIDDELFART GYMNASTIK

 

§ 1.

NAVN

Stk. 1   Foreningens navn er KIF Middelfart Gymnastik.

           Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune.

Stk. 2   Ændring af foreningens navn kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling. For vedtagelse gælder det, at der er mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer som stemmer derfor.

 

§ 2.

FORMÅL

Foreningens formål er at dyrke og fremme interessen for idrætslige aktiviteter i alle aldersgrupper.

 

§ 3.

MEDLEMMER OG KONTINGENT

Som medlem kan optages alle, der tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 1   Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen, da kontingentet opkræves årligt ved sæsonstart. Kontingentet tilbagebetales ikke, ved senere udmeldelse i sæsonen.

Stk. 2   Udmeldelse kan kun ske via E-mail til klubbens kasserer. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, hold benævnelse oplyses.

Stk. 3   Hvis et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, er medlemmet uden yderligere varsel udelukket som medlem.

Stk. 4   Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, nedsætte et medlems kontingent eller helt fritage for kontingentbetaling. Dette forudsætter en skriftlig motiveret ansøgning, som sendes til formanden.

 

§ 4.

TILSLUTNING

Foreningen tilsluttes de hovedorganisationer, hvorunder de idrætslige aktiviteter naturligt hører hjemme.

 

§ 5.

FORENINGENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1   Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af minimum 5 og maksimalt 7 medlemmer, formand, kasserer, sekretær, næstformand og et antal menige medlemmer.

Stk. 2   Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Såfremt nogen begærer det, skal valget afgøres ved skriftlig afstemning.

Stk. 3   Der kan under foreningen løbende oprettes underafdelinger, der, når disse andrager en vis størrelse, kan overgå til selvstændige afdelinger. Formændene for disse underafdelinger skal vælges på gymnastikforeningens generalforsamling.

Stk. 4   Medlemmer i bestyrelsen skal i indvælgelsesåret være fyldt 16 år.
           Der skal dog altid være et flertal af myndige personer over 18 år i bestyrelsen.

 

§ 6

GENERALFORSAMLING

Stk. 1   Generalforsamlingen, er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2   Foreningen afholder generalforsamling hvert år, inden udgangen af marts måned. Formanden er ansvarlig for, at indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor valgene skal foregå bekendtgøres på en måde, så samtlige medlemmer får adgang til at blive orienteret om mødet, og at valg skal finde sted.

           Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Stk. 3   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen, hvor alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal, har kun medlemmer, som ikke er i restance, og som er over 14 år, stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 4   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst, og efter normal varsel. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 5   Ændring af vedtægterne kan foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af de fysisk eller digitalt fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 6   Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse m.v.

6. Eventuelt.

Stk. 7   Ved alle typer generalforsamlinger føres et referat, der underskrives af dirigenten.

Stk. 8   Force majeure. Bestyrelsen kan i forbindelse med force majeure træffe beslutning om at udsætte den fysiske generalforsamling eller beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 9.   Udsættes generalforsamlingen med afsæt i force majeure, skal bestyrelsen indkalde til afholdelse af generalforsamling, så snart det igen er muligt. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling.

Stk. 10.   Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

 

Stk. 11.   Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 12.   Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan medlemmerne tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de finder oplysninger om generalforsamlingens fremgangsmåde.

 

§ 7

REGNSKAB

Stk. 1   Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2   I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens aktive og passive medlemmer, samt indtægter fra eventuelle sponsorer og arrangementer.

Stk. 3   Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse.

           Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Stk. 4   Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse.

 

§ 8

BESTYRELSEN

Stk. 1   Foreningens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive og passive medlemmer. Alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og næstformand, samt et antal menige medlemmer. Formand og kasserer må ikke udtræde af bestyrelsen samme år.

           Der vælges op til 2 suppleanter som vælges for 1 år. Ved 2 suppleanter, vælges der en 1. suppleant og en 2. suppleant.

           På generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år.        

Stk. 2.  Bestyrelsen leder foreningens daglige virke og er bemyndiget til at beslutte aktiviteter under hensyn til budget og foregående års virke, herunder tilmelding af hold, ansættelse af trænere og deres aflønning, samt alle øvrige områder, hvis økonomiske rækkevidde ikke væsentligt overstiger det på den sidste generalforsamling, godkendte regnskab.

Stk. 3   Foreningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden ved bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, uanset om det er fysisk eller digitalt. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

Stk. 4   Eksklusion: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder forenings love, og de bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe, samt i øvrigt, når særlige forhold giver anledning dertil, navnlig, såfremt et medlem, efter bestyrelsens skøn, modarbejder foreningen eller dens formål, eller forenings øvrige medlemmer. Et udelukket medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, når skriftlig anmodning herom indsendes til foreningens formand senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om udelukkelse. Spørgsmål skal i givet fald optages på generalforsamlingens dagsorden. Hvis eksklusion er omkringhandlende dopingmidler og euforiserende stoffer, frafalder ankemuligheden.

Stk. 5.   Bestyrelsen er selvsupplerende for perioden indtil førstkommende generalforsamling.

 

§ 9

TEGNINGSRET

Stk. 1   Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2   I anliggender af ordinær karakter, tegnes foreningen af formanden alene. Formanden orienterer, ved førstkommende bestyrelsesmøde, bestyrelsens medlemmer om de trufne dispositioner.

Stk. 3   Når et medlemskab oprettes i foreningen, gemmer foreningen, nødvendige personlige oplysninger om medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer anvendes i forbindelse med opbevaring af medlemmets persondata.

 

§ 10

 FORMUEFORHOLD FOR FORENINGEN

Stk. 1   Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for­pligtelser foreningen har.

Stk. 2   Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser.

Stk. 3   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over at beta­le kontingent.

Stk. 4   Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.                  

 

§11

OPLØSNING

Stk. 1   Foreningen kan opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

Stk. 2   Ved opløsning af foreningen, overgår eventuel fast ejendom, samt kassebeholdning og inventar til en forening under folkeoplysningsloven i Middelfart Kommune.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på KIF Middelfart Gymnastiks ordinære generalforsamling den 9. oktober 2001.

 

Vedtægterne er efterfølgende revideret:       Kauslunde den 29. september 2005

                                                           Kauslunde den 25. oktober 2009

                                                           Kauslunde den 7. april 2010

                                                            Kauslunde den 21. marts 2013

                                                           Kauslunde den 17. marts 2016 

                                                           Kauslunde den 23.marts 2017  

                                                            Kauslunde den 9.april 2018

                            Gamborg Kultur og Friluftshus den 31. marts 2022

 

 

 

__________________________               ______________________________

 Formand for                                            Dirigent

KIF Middelfart gymnastik             

 

 

 

KIF Middelfart Gymnastik
Kirkegyden 7
5500 Middelfart
CVR: 83977116
Log ind
  
KIF Middelfart Gymnastik | Kirkegyden 7 | 5500 Middelfart